Informacje dla udziałowców


Warszawa, dnia 22 października 2020 roku

Zarząd spółki Polskie Konsorcjum Gospodarcze S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001032508, NIP: 5270006819 („Spółka”),

niniejszym informuje, iż na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798)

wezwał po raz piąty wszystkich akcjonariuszy Spółki do niezwłocznego złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki w Warszawie, tj. przy ul. Marszałkowskiej 126/134, 00-008 Warszawa w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00 – 17:00, w celu dokonania odpowiednich wpisów w rejestrze akcjonariuszy Spółki w związku z dematerializacją dokumentów akcji Spółki.


Warszawa, dnia 9 października 2020 roku

Zgodnie z art. 359 §3 K.S.H. Zarząd Polskie Konsorcjum Gospodarcze S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 01.10.2020 r. podjęta została uchwała o umorzeniu 11.879 akcji własnych Spółki oraz uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 18.201.000,00 zł do kwoty 17.013.100,00 zł, to jest o kwotę 1.187.900,00  zł w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji która pozostanie po umorzeniu („Uchwała”), o następującej treści:

Uchwałą Nr 1:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: „Polskie Konsorcjum Gospodarcze” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka) niniejszym, na podstawie art. 359 §1 i §2 k.s.h. w związku z art. 362 §1 pkt 5) i 8) k.s.h., art. 360 §1 i §2 pkt 2) k.s.h, oraz na podstawie §5 ust. 7 Statutu Spółki (podstawa prawna umorzenia) oraz w wykonaniu Uchwały nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.04.2020 r. dot. skupu akcji własnych Spółki w celu umorzenia („Uchwała dot. Skupu”) oraz Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.09.2020 r. stanowiącej dookreślenie tej Uchwały nr 9, uchwala co następuje:

§1

 1. Niniejszym umarza się, w drodze umorzenia dobrowolnego 11.879 (słownie: jedenaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych (zwykłych) Spółki serii D, o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każda, o numerach od 48.122 do 60.000 o łącznej wartości nominalnej 1.187.900,00 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych), zwane dalej łącznie „Umarzane Akcje”.
 2. Umarzane Akcje zostały nabyte przez Spółkę w celu umorzenia za zgodą akcjonariuszy w ramach procedury umarzania dobrowolnego, o której mowa w art. 359 § 1 k.s.h. w wyniku i na podstawie upoważnienia dot. skupu akcji własnych Spółki zawartego w Uchwale dot. Skupu oraz Uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.09.2020 r. stanowiącej dookreślenie Uchwały dot. Skupu.
 3. Umorzenie Umarzanych Akcji nastąpi stosownie do art. 360 §1 k.s.h. w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę równą łącznej wartości nominalnej Umarzanych Akcji tj. o kwotę 1.187.900,00 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych) i z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki (sposób obniżenia kapitału zakładowego). Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana Statutu Spółki nastąpi na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.
 4. Umarzane Akcje zostały nabyte przez Spółkę w celu umorzenia na podstawie umowy sprzedaży Umarzanych Akcji zawartej pomiędzy Spółką a akcjonariuszem Spółki.
 5. Umarzane Akcje zostały nabyte przez Spółkę od akcjonariusza Spółki w celu umorzenia za jego zgodą (umorzenie dobrowolne).
 6. Łączna kwota środków przeznaczonych na nabycie Umarzanych Akcji (łączna wartość świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje) wyniosła 1.857.803,48 zł (słownie: milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzy i 48/100 złotych).

§2

 1. Wynagrodzenie akcjonariuszy z tytułu nabytych przez Spółkę wszystkich Umarzanych Akcji jest równe łącznej kwocie środków przeznaczonych na nabycie Umarzanych Akcji (łączna wartość świadczenia spełnionego w zamian za nabyte akcje), o której mowa w §1 ust. 6 powyżej i wyniosła 1.857.803,48 zł (słownie: milion osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset trzy i 48/100 złotych) („Wynagrodzenia za Umarzane Akcje”).
 2. Stosownie do art. 360 §2 pkt 2) w zw. z art. 348 §1 k.s.h. oraz do treści Uchwały nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29.04.2020 r. dot. utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych Spółki („Uchwała dot. kapitału rezerwowego”) i Uchwały dot. Skupu, zapłata ceny (tj. Wynagrodzenia za Umarzane Akcje) za skupywane akcje własne Spółki (Umarzane Akcje) nastąpiła z kapitału rezerwowego Spółki, powstałego z kwot, które zgodnie z art. 348 §1 k.s.h. mogą być przeznaczone do podziału, który to kapitał rezerwowany Spółki powstał na mocy Uchwały dot. kapitału rezerwowego.
 3. Z uwagi na fakt, że Wynagrodzenie za Umarzane Akcje zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 §1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału, w stosunku do umorzenia Umarzanych Akcji nie będą miały – zgodnie z art. 360 §2 pkt 2) k.s.h. – zastosowania wymogi, o których mowa w art. 456 k.s.h. (brak wymogu postępowania konwokacyjnego).
 4. Stosowanie do art. 359 §1 k.s.h., umorzenie Umarzanych Akcji jest pierwszym umorzeniem akcji Spółki w roku obrotowym 2020.
 5. Mając na uwadze, że Spółka umarza akcje własne (Umarzane Akcje) będące już w jej posiadaniu (akcje już nabyte), Spółce jako akcjonariuszowi posiadającemu Umarzane Akcje nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.
 6. Przyczyną (celem) umorzenia Umarzanych Akcji jest zamiar dokonania zmian struktury akcjonariuszy Spółki – zgodnie z deklaracją i zgodą akcjonariuszy Spółki  poprzez odpłatne umorzenie części należących do nich akcji Spółki i przez to zmniejszenia przez nich zaangażowania kapitałowego w Spółkę.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym umorzenie Umarzanych Akcji nastąpi zgodnie z art. 360 §4 k.s.h. z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki, które nastąpi z chwilą wpisu obniżenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.”

Uchwałą Nr 2:

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Polskie Konsorcjum Gospodarcze” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym na podstawie art. 360 § 1 k.s.h oraz 455 § 1 i § 2 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1

1.    W związku z podjęciem na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Uchwały Nr 1 o umorzeniu Umarzanych Akcji, zwanej dalej „Uchwałą o Umorzeniu”, postanawia się obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 18.201.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów dwieście jeden tysięcy i 00/100 złotych) do kwoty 17.013.100,00 zł (słownie: siedemnaście milionów trzynaście tysięcy sto złotych) tj. o kwotę 1.187.900,00 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych) (kwota obniżenia).

2.    Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez dobrowolne umorzenie 11.879 (słownie: jedenastu tysięcy ośmiuset siedemdziesięciu dziewięciu) Umarzanych Akcji, umarzanych na podstawie Uchwały o Umorzeniu, podjętej na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (sposób obniżenia).

3.    Obniżenie kapitału zakładowego, o którym mowa powyżej, przeprowadzone zostanie w celu umorzenia Umarzanych Akcji Spółki oraz w celu dostosowania wysokości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia dokonanego na mocy Uchwały o Umorzeniu.

4.    W wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w ust. 1 powyżej, kapitał zakładowy Spółki będzie wynosić 17.013.100,00 zł (słownie: siedemnaście milionów trzynaście tysięcy sto złotych) i dzielić się będzie na:

  1. 21.000 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych, serii A o numerach od 00001 do 21000, o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda,  oraz
  2. 21.010 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy dziesięć) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych (zwykłych), serii B o numerach od 00001 do 21010, o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda,  oraz
  3. 80.000 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych (zwykłych), serii C o numerach od 00001 do 80000, o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda,  oraz
  4. 48.121 (słownie: czterdzieści osiem tysięcy sto dwadzieścia jeden) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych (zwykłych), serii D o numerach od 00001 do 48.121, o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każda.

§ 2

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki zmienia się § 5 ust. 1 i ust. 2 Statutu”

㤠5

 1. Wysokość kapitału zakładowego wynosi 17.013.100,- zł (siedemnaście milionów trzynaście tysięcy sto złotych.
 2. Na kapitał zakładowy składa się 170.131 (sto siedemdziesiąt tysięcy sto trzydzieści jeden) akcji imiennych o wartości nominalnej 100,- złotych (sto złotych) każda, w tym 149.131 (sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści jeden) akcji nieuprzywilejowanych (zwykłych) oraz 21.000 (dwadzieścia jeden tysięcy) akcji uprzywilejowanych tj.:

Akcje imienne, uprzywilejowane, serii A, w ilości 21000 oznaczone numerami od 00001 do 21000.

Akcje imienne, nieuprzywilejowane (zwykłe), serii B, w ilości 21010 oznaczone numerami od 00001 do 21010.

Akcje imienne, nieuprzywilejowane (zwykłe), serii C, w ilości 80000 oznaczone numerami od 00001 do 80000.

Akcje imienne, nieuprzywilejowane (zwykłe), serii D, w ilości 48.121 oznaczone numerami od 00001 do 48.121.”

§ 3

Przyczyną (celem) zmiany Statutu Spółki oraz umorzenia Umarzanych Akcji jest zamiar dokonania zmian struktury akcjonariuszy Spółki, poprzez zapewnienie realizacji przez akcjonariuszy Spółki, deklaracji o zamiarze odpłatnego umorzenia części należących do nich akcji w Spółce i zmniejszenia przez akcjonariuszy zaangażowania kapitałowego w Spółce.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania przez sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki określonego niniejszą Uchwałą.”


Warszawa, dnia 1 października 2020 roku

Zarząd spółki Polskie Konsorcjum Gospodarcze S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001032508, NIP: 5270006819 („Spółka”),

niniejszym informuje, iż na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798)

wezwał po raz czwarty wszystkich akcjonariuszy Spółki do niezwłocznego złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki w Warszawie, tj. przy ul. Marszałkowskiej 126/134, 00-008 Warszawa w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00 – 17:00, w celu dokonania odpowiednich wpisów w rejestrze akcjonariuszy Spółki w związku z dematerializacją dokumentów akcji Spółki.


Warszawa, dnia 10 września 2020 roku

Zarząd spółki Polskie Konsorcjum Gospodarcze S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001032508, NIP: 5270006819 („Spółka”),

niniejszym informuje, iż na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798)

wezwał po raz trzeci wszystkich akcjonariuszy Spółki do niezwłocznego złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki w Warszawie, tj. przy ul. Marszałkowskiej 126/134, 00-008 Warszawa w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00 – 17:00, w celu dokonania odpowiednich wpisów w rejestrze akcjonariuszy Spółki w związku z dematerializacją dokumentów akcji Spółki.


Warszawa, dnia 20 sierpnia 2020 roku

Zarząd spółki Polskie Konsorcjum Gospodarcze S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001032508, NIP: 5270006819 („Spółka”),

niniejszym informuje, iż na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798)

wezwał po raz drugi wszystkich akcjonariuszy Spółki do niezwłocznego złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki w Warszawie, tj. przy ul. Marszałkowskiej 126/134, 00-008 Warszawa w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00 – 17:00, w celu dokonania odpowiednich wpisów w rejestrze akcjonariuszy Spółki w związku z dematerializacją dokumentów akcji Spółki.


Warszawa, dnia 30 lipca 2020 roku

Zarząd spółki Polskie Konsorcjum Gospodarcze S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001032508, NIP: 5270006819 („Spółka”),

niniejszym informuje, iż na podstawie art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1798)

wezwał po raz pierwszy wszystkich akcjonariuszy Spółki do niezwłocznego złożenia posiadanych dokumentów akcji w siedzibie Spółki w Warszawie, tj. przy ul. Marszałkowskiej 126/134, 00-008 Warszawa w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 9:00 – 17:00, w celu dokonania odpowiednich wpisów w rejestrze akcjonariuszy Spółki w związku z dematerializacją dokumentów akcji Spółki.